Celtic Heart Mailing List

Stay up to date with news & events


Baddeck

Celtic Colours Kicks Off on Friday

Oct 7, 2013
Posted by

It’s that time of year again. The time when Cape Breton shows off its most magnificent Fall colours and welcome visitors from near and far to the annual Celtic Colours International Festival! If you are one of the lucky ones who will be in Cape Breton for the Festival, we are thrilled that you decided to share this annual celebration with us. Whether this is your first time or a return visit, we want to make sure this is your best Celtic Colours experience yet.

Fearas-chuideachd / Pastimes

Jun 13, 2012
Posted by

Tha mi smaointinn an dràsda air na geamaichean a b' àbhaist do na Gàidheil a bhith cluich, dà dhuibh gu sònraichte a bhios 'gan cluich (ged nach b' ionann an cruth an còmhnuidh) an diugh.

Where Will You Be in October? Showing Off YOUR Celtic Colours?

Apr 24, 2012
Posted by

Now that it is almost May, it's time to start thinking about fall. Yes, I mean fall, as in the season that follows summer... what do you mean it's too early? Go away with ya!

Seriously, I love the spring and summer and can't even begin to think past the end of the dog days of summer. Luckily we don't have to... the kind folks at the Celtic Colours International Festival are planning our fall activities for us!

Ruidhl' an Fhìdhleir/The Fiddler's Reel

Dec 14, 2011
Posted by

Anmoch a 's t-samhradh an uiridh thàinig grunn de dhaoine còmhla gus fiolm Gàidhlig a dheasachadh ann an Ceap Breatainn. 'S e "Ruidhl' an Fhìdhleir" a bh' air 'is chaidh a sgrìobhadh le Marc Almon às a' Bhaile Mhór.

2

Maragan nan Gàidheal/The Gaels' Maragan

Jan 12, 2011
Posted by

Maragan nan Gàidheal

Bidh seòrsaichan sònraichte de bhiadh aig a' h-uile dualchas, agus chan eil gainnead sin aig na Gàidheil. Innsidh mi dhuibh beagan mu dheidhinn aon rud a bhios fhathast ri fhaotainn ( ann an dòigh ) aig na bùithean a' seo, ged nach eil e 'ga deanamh gu dualchasach aig móran na 's mo.

1

Biadh Sean-fhasantach/Old Fashioned Food

Dec 8, 2010
Posted by

Biadh Sean-fhasantach

Top