Celtic Heart Mailing List

Stay up to date with news & events


a' Chlachan Ghàidhealach

Saoghal Fada na Gàidhlig / The Wide World of Gaelic

Sep 6, 2012
Posted by

Saoilidh mi gu tric cho tlachdmhor 's a tha e bhith 'g obair ann an saoghal na Gàidhlig, agus 's e a' phrìomh aobhar a th' ann na daoine gasda ris an tachair thu.

Mar a bhios mi teagasg na Gàidhlig air loidhne leis an Acadamaidh Gàidhlig an Atlantaig, cuiridh mi an aithne air iomadh duine á àiteachan céin, eadar Aimeiriaga a Tuath, Roinn Eòrpa, an Deas Roinn agus Aisia - agus a h-uile neach aca ri ionnsachadh na Gàidhlig!

CO-CHEANGLAIDHEAN / CONNECTIONS

Apr 23, 2012
Posted by

O chionn ghreis chuir mi seachad dà latha ri teagasg òrain Ghàidhlig do chloinn aig An Roinn Cheilteach de 'n Sgoil Dhannsaidh aig Ceallaigh Nic Artair ann an Cnoc an Iar, Ceap Breatainn. 'S e dannsairean a bh' anns a' mhór-chuid dhe na sgoilearan agus bha 'ad air an togail le bhith dannsadh do sheinn seach inneal ciùil.  Rinneadh co-cheangladh glan eadar cànan 'is ceòl 'is dannsa, agus a' chlann 'gan ionnsachadh uile.

Ruidhl' an Fhìdhleir/The Fiddler's Reel

Dec 14, 2011
Posted by

Anmoch a 's t-samhradh an uiridh thàinig grunn de dhaoine còmhla gus fiolm Gàidhlig a dheasachadh ann an Ceap Breatainn. 'S e "Ruidhl' an Fhìdhleir" a bh' air 'is chaidh a sgrìobhadh le Marc Almon às a' Bhaile Mhór.

1

Biadh Sean-fhasantach/Old Fashioned Food

Dec 8, 2010
Posted by

Biadh Sean-fhasantach

1

Ruidhl' an Fhìdhleir / The Fiddler's Reel

Sep 29, 2010
Posted by

Mar a chanas an seanfhacal, " 'S iomadh rud a thig air laogh air nach do shaoil a mhàthair." Agus 's iomadh rud a tha tachair ann an Ceap Breatainn a thaobh na Gàidhlig na laithean air nach smaoineachadh daoine bho chionn fichead bliadhna.

1

Innsidh Sinn Sgeòil a Seo!/We Tell Stories Here!

Jul 14, 2010
Posted by

'S e cleachdadh làidir a bh' aig na Gàidheil bho chian nan cian a bhith ag aithris sgeulachdan, seachadas a bha air dol á cleachdadh ann an Ceap Breatainn bho chionn greis. Nan rachadh duine do cheilidh, is cinnteach gun cluinneadh e ceòl na fìdhle, ceòl na clàrsaiche móire, agus a bu dòcha òrain agus innealan ciùil eile 'gan cluich, ach sgeulachdan...? 

Top