Celtic Heart Mailing List

Stay up to date with news & events


Chladach a Tuath

Seinneadairean Òga / Young Singers

Apr 2, 2013
Posted by

'Nuair a thig an samhradh thig daoine gu Ceap Breatainn á iomadh àite, luchd ionnsachadh na Gàidhlig agus luchd ionnsaichte 'sa Ghàidhlig nam measg. Innsidh mi dhuibh beagan mu dheidhinn dithis aca, agus té eile ás an Eilean Cheap Breatainn fhéin.

1

Brìgh an Òrain / The Essence of the Song

Jul 10, 2012
Posted by

Chaidh iarraidh orm o chionn ghreis an t-òran " Biodh an Deoch Seo 'n Làimh Mo Rùin", mar a ghabhas Julie Fowlis e, a theagasg ann an clas òrain agam. Dh' éisd mi ris an òran air Youtube agus chuala mi seòl air nach cuala mi roimhe, ach chòrd e rium gu mór.

1

Sgeul Éibhinn / A Funny Story

Mar 5, 2012
Posted by

Sgeul Éibhinn

Na Dealbhan Cluiche / The Plays

Dec 13, 2011
Posted by

Thachair rudeigin ùidheil aig a' Cholaisde Ghàidhlig ann an Ceap Breatainn samhradh 'sa chaidh.

Top