Celtic Heart Mailing List

Stay up to date with news & events


Ghàidhlig

Seinneadairean Òga / Young Singers

Apr 2, 2013
Posted by

'Nuair a thig an samhradh thig daoine gu Ceap Breatainn á iomadh àite, luchd ionnsachadh na Gàidhlig agus luchd ionnsaichte 'sa Ghàidhlig nam measg. Innsidh mi dhuibh beagan mu dheidhinn dithis aca, agus té eile ás an Eilean Cheap Breatainn fhéin.

1

Tòimhseachain / Riddles

Feb 26, 2013
Posted by

Cluinnear tòimhseachain anns a' h-uile cànan, tha mi cinnteach. 'Sa Bheurla bidh iad gu tric car mar seo: Cò mheud ( seòrsa de dhuine) a dh' fheumar airson bolgan-solais ùr a chuir ann?  - Ceud 'sa h-aon. Aonar airson greim a chumail air a' bholgan agus ceud airson an taigh' a thogail 's a thionndaidh mu 'n cuairt. ( A' sealltainn nach ann tapaidh a tha 'ad! )

Taibhsean? / Ghosts?

Feb 18, 2013
Posted by

Taibhsean agus rudan os-nàdurra. 'S e cuspair a thogadh inntinn daoine 's dòcha cho fad 's a tha sinn air a bhith air an talamh. Chan eil mi cinnteach a bheil seann taigh, àite eachdraidheil no làrach cliùiteach air nach bi naidheachd no dhà orra.

Làithean na Féise / Festival Days

Oct 1, 2012
Posted by

An Cridhe Cabaire / The Tell-tale Heart

Aug 28, 2012
Posted by

Ma shuidh sibh riamh ag éisdeachd ri sgeul 'ga h-innse, no ma dh' éisd sibh ri Stiùbhart Mac 'Illeathain air a' ChBC, bidh làn fhios agaibh air cho tlachdmhor 'sa tha e sgeul tarruingeach a chluinntinn aig seanchaidh coileanta seach a leughadh no a faicinn mar fhiolm.

Abairtean / Sayings

May 15, 2012
Posted by

 

'Nuair a bha mi draibheadh air an Eilean Mhór an diugh ann an dìle bhàite, smaoinich mi air na h-abairtean Ghàidhlig a th' ann airson na sìde agus rudan eile... ach is tric nach gabh iad eadar-theangachadh gu 'n Bheurla gu ro mhath!

CO-CHEANGLAIDHEAN / CONNECTIONS

Apr 23, 2012
Posted by

O chionn ghreis chuir mi seachad dà latha ri teagasg òrain Ghàidhlig do chloinn aig An Roinn Cheilteach de 'n Sgoil Dhannsaidh aig Ceallaigh Nic Artair ann an Cnoc an Iar, Ceap Breatainn. 'S e dannsairean a bh' anns a' mhór-chuid dhe na sgoilearan agus bha 'ad air an togail le bhith dannsadh do sheinn seach inneal ciùil.  Rinneadh co-cheangladh glan eadar cànan 'is ceòl 'is dannsa, agus a' chlann 'gan ionnsachadh uile.

1

Aimsirean Eile/ The Other Seasons

Jun 15, 2011
Posted by

Aimsirean Eile

Samhradh ann an Ceap Breatainn -- 'S gann a bhios oidhch' ann 'nuair nach bi dà no trì tachartasan do 'm bu toil leam a dhol. Cuirmeam-ciùil, dannsaichean, luaidhean, ceilidhean, agus iomadh àite far am bi measgachadh dhiubh agus a' bharrachd ri fhaicinn 's ri chluinntinn.

2

Gàidhlig aig Baile / Gaelic in the Home

May 27, 2011
Posted by

Gàidhlig aig Baile

Thòisich o chionn ghoirid clasaichean Ghàidhlig air a' Chladach a Tuath, Ceap Breatainn, àite ás an d' thàinig iomadh seinneadair ainmeil 'san fhicheadamh linn, ach àite anns nach robh ach fìor bheag de Ghàidhlig ri cluinntinn a nis, agus àite anns nach robh, ri mo chuid fhiosrachd, ùigh sam bith oirre.

Top