Celtic Heart Mailing List

Stay up to date with news & events


language

1

Tòimhseachain / Riddles

Feb 26, 2013
Posted by

Cluinnear tòimhseachain anns a' h-uile cànan, tha mi cinnteach. 'Sa Bheurla bidh iad gu tric car mar seo: Cò mheud ( seòrsa de dhuine) a dh' fheumar airson bolgan-solais ùr a chuir ann?  - Ceud 'sa h-aon. Aonar airson greim a chumail air a' bholgan agus ceud airson an taigh' a thogail 's a thionndaidh mu 'n cuairt. ( A' sealltainn nach ann tapaidh a tha 'ad! )

1

Na Daoine Bho 'n d' Thàinig Sinn / The People From Whom We Came

Jan 3, 2013
Posted by

Nach neònach mar a thig air uairean co-chruinneachadh de thachartan a chuireas smaointean duine air rathad àraid? 'Sann mar sin a tha e air a bhith dhomhsa o chionn ghreis.

CO-CHEANGLAIDHEAN / CONNECTIONS

Apr 23, 2012
Posted by

O chionn ghreis chuir mi seachad dà latha ri teagasg òrain Ghàidhlig do chloinn aig An Roinn Cheilteach de 'n Sgoil Dhannsaidh aig Ceallaigh Nic Artair ann an Cnoc an Iar, Ceap Breatainn. 'S e dannsairean a bh' anns a' mhór-chuid dhe na sgoilearan agus bha 'ad air an togail le bhith dannsadh do sheinn seach inneal ciùil.  Rinneadh co-cheangladh glan eadar cànan 'is ceòl 'is dannsa, agus a' chlann 'gan ionnsachadh uile.

Taobh Tuath Cheap Breatainn / Northern Cape Breton

Feb 7, 2012
Posted by

Air taobh tuath an eilein Cheap Breatainn tha àiteachan mar Iongoinis, Ceap Nòr, Inbhir Pheofharain, Bàgh Naomh Loireans, agus eile. Smaoinichidh mi uaireannan gun téid an dio-chuimhn' air an còrr dhe 'n eilean air sgàth 's gu bheil iad car fada air falbh agus dà bheinn eadarainn.

1

2011 Core Gaelic @ Sgoil Mhic Fhraing a Chaolais

Aug 23, 2011
Posted by

 

A while back I contributed a blog in regard to Gaelic in Nova Scotia schools.

Some number of months later, I can now comment directly to the activities which took place as well as the degree of Gaelic language instruction that took place in one specific Core Gaelic Program in Nova Scotia.  I am referring to the Core Gaelic program which was offered at Sgoil Mhic Fhraing a Chaolais this past school year and the success it celebrates today during the closing month of the school year, June, 2011.

2

Carson a Dh' ionnsaichear a' Ghàidhlig?/Why Learn Gaelic?

Mar 1, 2011
Posted by

Carson a Dh' ionnsaichear a' Ghàidhlig?

'S e obair mhór a th' ann an ionnsachadh cànan sam bith - obair bheatha chanadh cuid. Carson a bhiodh e feumail obair cho mór a chuir ann gus cànan eile a bhruidhinn?

Top