Celtic Heart Mailing List

Stay up to date with news & events


North Shore

Seinneadairean Òga / Young Singers

Apr 2, 2013
Posted by

'Nuair a thig an samhradh thig daoine gu Ceap Breatainn á iomadh àite, luchd ionnsachadh na Gàidhlig agus luchd ionnsaichte 'sa Ghàidhlig nam measg. Innsidh mi dhuibh beagan mu dheidhinn dithis aca, agus té eile ás an Eilean Cheap Breatainn fhéin.

1

Am Ficheadamh Linn 's a h-Aon / The Twenty-First Century

Dec 4, 2012
Posted by

Tha mi toilichte fhaicinn mar a bhios saoghal nan Gaidheal beag air bheag a' meudachadh a thaobh nan gnothach ris am bi sinn. Mar a théid sinn air adhart 'san fhicheadamh linn 's a h-aon, tha mi creidsinn gum bi cor na Gàidhlig gu math eisimeileach  air ciamar a ghabhas ( no nach gabhas ) sinn greim air na cothroman a bhios romhainn.

1

Cò Mheud? / How Many?

Sep 11, 2012
Posted by

Bithear a cantainn gu bheil timchioll air còig ceud duine ann an Ceap Breatainn aig a bheil  Gàidhlig. Chan eil dad a dh' fhios 'am dé cho ceart no ceàrr a tha sin, ach tha mi cinnteach gu bheil e uamhasach duilich a bhith cinnteach ás an àireamh sin.

1

Brìgh an Òrain / The Essence of the Song

Jul 10, 2012
Posted by

Chaidh iarraidh orm o chionn ghreis an t-òran " Biodh an Deoch Seo 'n Làimh Mo Rùin", mar a ghabhas Julie Fowlis e, a theagasg ann an clas òrain agam. Dh' éisd mi ris an òran air Youtube agus chuala mi seòl air nach cuala mi roimhe, ach chòrd e rium gu mór.

1

Sgeul Éibhinn / A Funny Story

Mar 5, 2012
Posted by

Sgeul Éibhinn

Cainnt Mo Mhàthar / My Mother's Speech

Jan 30, 2012
Posted by

Bho chionn beagan bhliadhnaichean chaidh làrach lìn a chuir air bonn, "Cainnt Mo Mhàthar". Rùnaich grunn de dhaoine gum biodh e feumail cainnt agus cuimhneachan nan seann daoine Ghàidealach ann an Ceap Breatainn a ghléidheadh do na linntean ri teachd. Nach ann ceart a bha iad!

Na Dealbhan Cluiche / The Plays

Dec 13, 2011
Posted by

Thachair rudeigin ùidheil aig a' Cholaisde Ghàidhlig ann an Ceap Breatainn samhradh 'sa chaidh.

Top