Celtic Heart Mailing List

Stay up to date with news & events


stories

Mìos na Gàidhlig / Gaelic Month

Apr 26, 2013
Posted by

Tha Mìos na Gàidhlig a' tighinn dlùth ann an Alba Nuaidh. 'S e sin mìos 'nuair a nìthear greadhnachas ann an iomadh dòigh air sgàth na Gàidhlig, staid na Gàidhlig mar a tha e an diugh agus a h-uile h-oidhirp a chaidh a dheanamh air a son ré nam bliadhnaichean.

Taibhsean? / Ghosts?

Feb 18, 2013
Posted by

Taibhsean agus rudan os-nàdurra. 'S e cuspair a thogadh inntinn daoine 's dòcha cho fad 's a tha sinn air a bhith air an talamh. Chan eil mi cinnteach a bheil seann taigh, àite eachdraidheil no làrach cliùiteach air nach bi naidheachd no dhà orra.

An Cridhe Cabaire / The Tell-tale Heart

Aug 28, 2012
Posted by

Ma shuidh sibh riamh ag éisdeachd ri sgeul 'ga h-innse, no ma dh' éisd sibh ri Stiùbhart Mac 'Illeathain air a' ChBC, bidh làn fhios agaibh air cho tlachdmhor 'sa tha e sgeul tarruingeach a chluinntinn aig seanchaidh coileanta seach a leughadh no a faicinn mar fhiolm.

1

Sgeul Éibhinn / A Funny Story

Mar 5, 2012
Posted by

Sgeul Éibhinn

Ruidhl' an Fhìdhleir/The Fiddler's Reel

Dec 14, 2011
Posted by

Anmoch a 's t-samhradh an uiridh thàinig grunn de dhaoine còmhla gus fiolm Gàidhlig a dheasachadh ann an Ceap Breatainn. 'S e "Ruidhl' an Fhìdhleir" a bh' air 'is chaidh a sgrìobhadh le Marc Almon às a' Bhaile Mhór.

Top