Celtic Heart Mailing List

Stay up to date with news & events


teagasg

CO-CHEANGLAIDHEAN / CONNECTIONS

Apr 23, 2012
Posted by

O chionn ghreis chuir mi seachad dà latha ri teagasg òrain Ghàidhlig do chloinn aig An Roinn Cheilteach de 'n Sgoil Dhannsaidh aig Ceallaigh Nic Artair ann an Cnoc an Iar, Ceap Breatainn. 'S e dannsairean a bh' anns a' mhór-chuid dhe na sgoilearan agus bha 'ad air an togail le bhith dannsadh do sheinn seach inneal ciùil.  Rinneadh co-cheangladh glan eadar cànan 'is ceòl 'is dannsa, agus a' chlann 'gan ionnsachadh uile.

Taobh Tuath Cheap Breatainn / Northern Cape Breton

Feb 7, 2012
Posted by

Air taobh tuath an eilein Cheap Breatainn tha àiteachan mar Iongoinis, Ceap Nòr, Inbhir Pheofharain, Bàgh Naomh Loireans, agus eile. Smaoinichidh mi uaireannan gun téid an dio-chuimhn' air an còrr dhe 'n eilean air sgàth 's gu bheil iad car fada air falbh agus dà bheinn eadarainn.

Top