Celtic Heart Mailing List

Stay up to date with news & events


Cuireadh gu Caidreabh na Tì /Invitation to Gaelic Tea and Social

Date/Time:
Partner(s):Highland Village Museum / An Clachan Gàidhealach
Location:Highland Village

Tha sibh air chuireadh a thighinn chun a’ Chlachain turas `sa mhios bho’n Fhaoilleach gus an Giblean airson Caidreabh na Tì (18mh dhen Fhaoilleach, 15mh dhen Ghiblean, 22mh dhen Mhàirt agus 12mh dhen Ghiblean). Thigibh uair sam bi eadar 2:00 agus 4:00 airson strùbag do thì agus còmhradh `sa Ghàidhlig. Cha bhi `ga bhruidhinn ach Gàidhlig. Bidh fàilte romhaibh uile.

You are invited to join us at the Highland Village once a month from January to April for a Gaelic tea and Social (January 18th, February 15th, March 22nd and April 12th). Drop in anytime between 2 and 4 for tea and Gaelic conversation. Only Gaelic will be spoken. All are welcome.
 

Top