Abairtean / Sayings

 

'Nuair a bha mi draibheadh air an Eilean Mhór an diugh ann an dìle bhàite, smaoinich mi air na h-abairtean Ghàidhlig a th' ann airson na sìde agus rudan eile… ach is tric nach gabh iad eadar-theangachadh gu 'n Bheurla gu ro mhath!

Chunna mi Loch Bras D' Or latha a bha tuinn mór air agus coilich air bhàrr nan tonn mar gum b' ann an aghaidh na gaoithe a bha 'ad a' ruith. Dh' fhaighnich mi de dhuine dé chanadh e ris a' leithid sin agus thuirt e, "Tha an fhairg' air an loch." Nach ann freagarrach a bha sin!

Chuala mi aig duin' eile bha 'g obair air a' rathad faisg air a' Phairc Naiseanta ann an Iongoinis mu dheidhinn "gaoth leisg". Ro leisg airson dhol mu 'n cuairt ort, théid i tromhad. 'S e gaoth fhuar a bhios sin!  Canaidh daoin' eile "gaoth bhiorgaineach fhuar" rithe.

Latha eile dh' fhalbh mi air an t-Slighe Chabot gus coimhead air an t-snighe reòdhta . 'Nuair a bhios sileadh uisge a' reòthadh an uair a bhuaileas e an làr, uaireannan bidh gach uile meur dhe na craobhan air an còmhdachadh le déigh 's 'nuair a dheàrsas a' ghrian orra, bidh "snighe reòdhta" againn air sin. Cha ghabh e innse leam cho àlainn 's a tha e.

A' s t-Earrach, gu h-àraid 'nuair a bhiodh cnapan mór déigh' a' tighinn gu tìr air oirthir an ear Cheap Breatainn, bidh "sgrìob chruaidh air a' ghaoith" agus chìt' an ceò " a' tighinn 'na thorr. " far na mara. Agus faodaidh duin' a bhith " 'na cheò " cuideachd, gé b' e " fo 'n uisge no fo 'n ghréin" a bhios e, 's ged nach bi "sìde nan seachd sian" ann.

Cha robh anns a' ghaoith "am fuachd a' còrdadh ris na mathain bhàn" a's t-Earrach am bliadhna o 'n nach robh "bliadhna an t-sneachda bhuidhe" ann. Tha a h-uile duin' an dràsd' an dùil air sìde na 's blàithe ach feumaidh sinn cuimhneachadh, " Cha dèan (aon) smeòrach samhradh."  agus is tric a bhios " sgrìob liath an earraich" ann mus tig an Samhradh, mar a bhios "blàth nan deur mus tig an dìle".

A 's t-Samhradh, 's dòcha gum bi i cho blàth 's gum bi "am fitheach a' cur a-mach a theanga" . 'S dòcha gum bi an cuan "cho réidh 's gun gabhadh cuileag deoch dheth". 

'S iomadh ceann a théid an currac mus cuirinn crìoch air a' chuspair seo, 's mar sin feumaidh mi sguir mar a 's fheàrr a 's urrainn dhomh. Ma bhios gnàthan-cainnt agaibhse, nach cuir sibh thugainn iad? Chòrdadh e ris a h-uile neach-leughaidh am faicinn.

******

When I was driving on Boularderie Island today in a drowning downpour, I thought of the expressions in Gaelic for weather and other things… but they often don't translate into English very well!

I saw the Bras D' Or Lakes one day when there were waves and white caps on the tops of the waves as if they were running aginst the wind. I asked a person what he would call something like that and he said, "The ocean is on the lake." Wasn't that accurate!

I heard from someone else who was working on the road near the National Park in Ingonish about "a lazy wind." Too lazy to go around you, it goes through you. That's a cold wind! Some others call it, "a piercingly cold wind."

Another day I went on the Cabot Trail to look at the silver thaw. When a rainfall freezes when it hits the ground, sometimes every twig on the trees will be coated with ice. When the sun shines on them, we call it "frozen drip" (silver thaw). I can't express how beautiful that is.

In the Spring, especially when there would be big blocks of ice coming in to the shore on the east coast of Cape Breton, there'd be a "hard scrape / scratch on the wind" (a stiff wind)  and the fog would be seen "coming in it's mountain" ( like a mountain ) from the sea. A person can also be "in his mist" (confused) whether he's "under rain or under sun" (in any weather / circumstances), even if there's no "weather of the seven elements" (dreadfully stormy).

There wasn't "the cold appealing to the polar bears" in the wind this spring because we didn't have "the winter of the yellow snow" (Old snow discolors, and long winters make for old snow). Everyone now is in hopes of warmer weather, but we must remember, "One robin doesn't make a summer" and there's often a "gray scrape of Spring" (cold blast in Spring) before the summer comes, just as there's a "bloom of wetness before the flood" (small rain before a deluge).

In summer it may be so warm that "the ravens will be sticking out their tongues" (panting for water).  Perhaps the ocean will be " so calm that a fly could drink from it."

Many a head will go into a cap (a lot of water will go under the bridge) before I could put an end to this subject so I'll have to stop as best I can. If you have any sayings, why not send them to us? Every reader would enjoy seeing them.

Abairtean / Sayings

Look out for our Experiences Map, available Island-wide

Our Celtic experience partners