Chan e Cainnt Shasannaich a th' Innte! / It's Not English!

Chan e Cainnt Shasannaich a th' Innte!

'S dòcha gum bi daoin' a' smaointinn nach bi anns a' Ghàidhlig ach fuaimnean eile airson an aon chuid de smaointinn a bhiodh aig duine 'sa Bheurla, no ann an cànan sam bith eile. Ach chan ann fìor a tha sin. Bidh smaointinnean sònraichte agus dòighean-smaoinichidh diofairichte anns a' h-uile chànain, agus bidh roinn dhiubh gu math eadar-dhealaichte bho chéile.

Anns a' Bheurla, canaidh daoine, " mo bhean, mo chàr, mo chnatan" mar nach robh diofar sam bith eatorra ann an seadh. Chan ann mar sin a tha a' Ghàidhlig.

Ann an linn mo phàrantain, bha Gàidhlig bho 'n glùin aig cha mhór a h-uile duine, agus cha chluinneadh 'nam measg " mo chàr, mo pheann, m' airgead," 's msaa idir. 'S e sin na rudan a bhiodh aca mar – " an càr agam. am peann agam, an t-airgead agam " agus dh' fhàsadh daoine a b' aithne dhomh car mosach nan cleachdadh tu " mo " airson rudeigin mar sin agus 's e an fhìrinn a th' agam nach measadh iad math do chuid Ghàidhlig.

Chleachdadh iad "mo" airson rudan a bha cudtromach agus dlùth dhaibh – an càirdean, an caraidean, roinnean am bodhaigean, agus an cuid aodach. 'Mach á sin, chleachdadh iad cha mhór gu léir "agam".

Ged a chanas daoine " mo chnatan " 'sa Bheurla, cha cluinneadh idir leithid de rud 'sa Ghàidhlig. Chan ann leamsa a bhiodh cnatan. An do cheannaich mi e? An d' rinn mi rannsachadh 'sa Walmart feuch am faighinn an cnatan a bha dìreach ri mo réir, agus an d' thug mi dhachaidh leam e?

Anns a' Ghàidhlig bidh cnatan "orm". 'S e rud a thig air duine gun iarraidh 's nach eil nàdurra dha. 'S e ionnsaigheach a th' ann. Mheasadh na Gàidheil a b' aithne dhomh na rudan mi-shlàinteil a thigeadh air duine ( mar fhearg, iomaguin, eagal, acras ) gu bhith "air" duine. Cha chanadh iad idir " aig" agus gu ro chinnteach cha chleachdadh iad " mo, do, msaa "

Le sin, fosglair uinneag taobh astaigh air mar a smaoinich na Gàidheal. Cha chanadh iad " mo, do, "'s msaa ach ri na rudan a bha cudtromach buan dhaibh; do 'n chòrr dhe na bh' aca 's do stuth nach maireadh fada, chleachdadh iad " agam, agad," 's msaa ; agus do na rudan mio-thlachdmhor, 's e "orm, ort," 's msaa a bhiodh aca. Taobh astaigh na cànan fhéin, gheibhear tuigse air an eadar-dhealachadh eadar na b' fhiach meas mór agus nach b' fhiach.

Faodaidh sibh eisimpleirean gu leòir dhe seo fhaicinn anns na leabhraichean "Sgeul Gu Latha" agus " Na Beanntaichean Gorma", agus chluinntinn ann an cainnt aig www.cainntmomhathar.com agus aig gaelstream.ca..

*****************

It's Not English!

Perhaps some people think that Gaelic is only a way of using different sounds for exactly the same thoughts as are expressed in English, or in any other language. But that's not true. Every language has its own particular concepts and ways of thinking, and sometimes they are quite different from each other.

In English, people say, "my wife, my car, my cold" as if there was no difference between them in value. It's not like that in Gaelic.

In my parents' generation, almost everyone's first language was Gaelic and "my car, my pen, my money" etc. would not be heard among them. These are the things for which they would use "the car in my possession, the pen in my possession, the money in my possession" (literally, the car "at me" , etc. ). Some people I knew would get quite upset if you used "my" for things like this and they certainly wouldn't have considered you to have good Gaelic.

They would use "my" for things that were important and intimate to them – their relatives, their friends, body parts, and their clothing. Outside of that, they would almost universally use "in my possession".

Although we say, "my cold" in English, that would never be heard in Gaelic. It's not MY cold. Did I buy it? Did I scour Walmart to find the cold that was just right for me, and take it home with me?

In Gaelic a cold is "on me". It's something that comes unwanted and is not natural to me. It's an invader. The Gaels I knew considered unhealthy things (such as anger, anxiety, fear, hunger ) like that to be "on " a person. They wouldn't ever say "in my possession" regarding them, and they definitely wouldn't have used "my, your, etc.".

With this, a window into the thinking of the Gaels opens. They would only use " my, your", etc. for the things that were important and lasting to them; for the rest of what they had and for transitory things; they would use "in my possession, in your possession", etc., and to unpleasant things it’s "on me, on you," etc. that they would use. Encapsulated in the Gaelic language itself is an understanding of the difference between what has value and what doesn't.

You can see many examples of this in the books " Tales Til Dawn" and " The Blue Mountains" and you can hear it at www.cainntmomhathar.com and at gaelstream.ca
 

Chan e Cainnt Shasannaich a th' Innte! / It's Not English!

Look out for our Experiences Map, available Island-wide

Our Celtic experience partners