GÀIDHLIG AIR A' CHRAOLAN/GAELIC ON THE RADIO

Tha mi an còmhnuidh toilichte leis an uiread de Ghàidhlig a bhios ri fhaotainn an duigh tro iomadh meadhan – ma bhios fios agaibh càit' am faighear iad! Bu toil leam fios a chuir thugaibh air programan ris a dh' fhaodas sibh éisdeachd, mu dheidhinn 's dòchas nach cuala sibh roimhe seo.

'S e a' chiad phrogram Aiseridh nan Gaidheal. Cluinnear am fear seo air CKJM, Craolan Comhearsneachdail Chéticamp, air feasgairean Disathuirne aig 6 uairean 'san raon-ama Atlantic, air twoLochs Radio ann an Gearrloch Alba Dimairt aig seachd uairean feasgar 'san raon-ama Ghreenwich, agus a rithist madainn Disathuirne aig aon uair deug aig: alllonline www.ckjm.ca agus 2rl.co.uk. Tha Aiseridh nan Gaidheal air a bhith air an adhair o chionn sia bliadhna deug agus cha chluinnear ach òrain agus ceòl Ghàidhlig air. Cha bhi ach beagan de chòmhradh ann, 'sa Ghàidhlig agus 'sa Bheurla.

Glé fhaisg air an oirthir eile Chanada, a' tighinn á Craolan Oilthigh Choloimbia Bhreatainnich a Tuath, bidh "Celtic Fire" ri chluinntinn caochladh uair tro 'n seachdainn. Cluinnear ceòl 'is òrain á Ceap Breatainn, á Alba, agus àiteachan eile. 'S e Anndra Mac Faidein fear an taighe air a' phrogram seo. Tha e 'na sheinneadair ro mhath agus tha e an déidh cuid bheag de dh' òrain Ghàidhlig a sgrìobhadh.  Dh' ionnsaich Anndra cuid mhath de 'n Ghàidhlig aige ann an Ceap Breatainn far an do thadhail e iomadh turus, agus tha e an déidh dà chlàr-chruinne a chuir amach de dh' òrain Ghàidhlig.

Ás na Stàitean thig program eile a chuireadh amach air tùs mar phodcraoladh, sreath de dh' agallamhan 'sa Ghàidhlig a rinneadh eadar dà mhìle 'sa còig agus dà mhìle 'sa h-ochd, còrr air fichead 'sa deich dhiubh, le daoine á Alba Nuadh,  ás an t-Seann Dùthaich agus á " àiteachan eile air feadh an t-saoghail far am faightear Gàidhlig."  mar a thuirt iad. Chan eil iad a' cuir amach stuth ùr an dràsda, ach bidh na h-agallamhan a rinn iad ri fhaotainn aig: www.gaelcast.com , air Facebook agus air Tumblr aig: http://www.tumblr.com/blog/gaelcast. Ged nach ann air a' chraolan a tha e, shaoil leam gu robh e freagarrach a chuir ann.

Ma bhios fios aig duine sam bith air programman eile mar an fheadhainn seo, bu mhath leam nan sgrìobhadh sibh fios chun a' bhlog seo mu 'n deidhinn, gus am bi naidheachd orra 'ga sgaoileadh amach.

*****

I'm always pleased with the amount of Gaelic that can be gotten today through many media – if you know where to find them! I'd like to tell you about some program that you can listen to, about which you may not have heard before now.

The first program is Aiseridh nan Gaidheal. This can be heard on CKJM, Chéticamp community radio, Saturday afternoons at 6pm AST, on twolochs radio in Gairloch Scotland at seven pm GMT on Tuesdays, and again on Saturday mornings at 11am at: alllonline www.ckjm.ca and 2rl.co.uk. Aiseridh nan Gaidheal has been on the air for sixteen years and they play only Gaelic songs and music. There is a little conversation, in Gaelic and English.

Very near the other coast of Canada, coming from the University of Northern British Colombia Radio, 'Celtic Fire' can be heard at various times through the week. Songs and music from Cape Breton, from Scotland and from other places can be heard here. Andrew MacFadyen is the host of this program. He is an excellent singer and has composed a few Gaelic songs. Andrew learned a good portion of his Gaelic in Cape Breton where he has visited many times, and he has recorded two cds of Gaelic songs.

From the (United) States comes another program that was first broadcast as a podcast, a series of interviews in Gaelic that were originally made between 2005 and 2008, more than thirty of them, with people from Nova Scotia, from the Old Country and "other places throughout the world where Gaelic may be found," as they said. They are not putting out new material now, but the interviews they did can be found at: www.gaelcast.com, on Facebook and on Tumblr at: www.tumblr.com/blog/gaelcast. Although it isn't on the radio, I thought it was appropriate to include it.

If anyone knows of other programs like these, I would like it if you would write to this blog about them, so that information about them will be spread around.

GÀIDHLIG AIR A' CHRAOLAN/GAELIC ON THE RADIO

Look out for our Experiences Map, available Island-wide

Our Celtic experience partners