Na Dealbhan Cluiche / The Plays

Thachair rudeigin ùidheil aig a' Cholaisde Ghàidhlig ann an Ceap Breatainn samhradh 'sa chaidh.

Tha Bebh Brett, boireannach a tha fuireach faisg air Abhainn a Tuath agus 'na ban-sgrìobhaiche dràma ainmeil eadar-naiseanta, a' togail na Gàidhlig, agus rinn ise 's a' Cholaisde cùmhnant gus an sgrìobhadh i dà dhealbh chluiche às leth na Colaisde. Sin a rinneadh.

Thagh i, airson a' cheud dhiubh " Leig A-mach an Cat! ", sgeul a chaidh aithris iomadh turus aig Éibhleann Nic a' Ghobhainn ás a' Chladach a Tuath, agus a chuala Éibhleann air thùs i aig ministear á Leòdhas a bha tadhal ann turus. Rinn Bebh ath-chruthachadh beag oirre mar a dh' fheumadh airson a deanamh 'na dealbh-cluiche. Chan innis mi dhuibh an sgeul a' seo, ach tha i éibhinn, agus mairidh i tiomchioll air seachd mionaidean deug. Bidh sianar ann mar chleasairean, agus cuid bheag de dh' òrain cuideachd.

Chaidh an dealbh cluiche seo a shealltainn do shluagh aig a' Cholaisde samhradh 'sa chaidh gus am faighte a-mach an tuigeadh iad na bha dol air adhairt. Fhuaradh ais-mholadh bho na daoin' a bha 'n làthair agus rinneadh beagan de dh' atharrachaidhean leasachaidh air. Chòrd e gu mór ris an t-sluagh.

Airson an dàrna dheilbh-chluiche, 's e "Na Brògan Ùra" a rinn Bebh. Faodar an sgeul seo a leughadh anns an leabhar "Na Beanntaichean Gorma" mar a chaidh a h-innse aig Eachann Mór Mac 'Ille Mhóire á Rudha Mhunro. Chan iarrar ach triùir mar chleasairean 'san dealbh-chuiche seo, agus chan eil e ach mu cheithir mionaidean ann am fad uile gu léir. O 'n a tha e cho goirid agus cuid mhath de dh' aithriseachd ann, bidh e freagarrach do dhaoine aig nach eil móran Ghàidhlig gu bhith 'nan cleasairean anns, agus beagan Ghàidhlig dh' ionnsachadh mar sin. 'S e sgeul éibhinn a tha seo cuideachd.

Tha amharus orm gum bi daoine a' smaoineachadh nach rachadh aig sluagh aig nach eil Gàidhlig tlachd no ciall fhaighinn à dèanadas mar seo, ach dhearbhadh gun teagamh nach e sin a' chùis idir. Le gluasad nan luchd cleasachd, modhan bodhaige agus fiamhan an aodainn, cuirear ciall air a h-uile rud a thuigeas a' mhór mhór chuid de dhaoine.

Taing mhór dhut a Bhebh!

*****

Something interesting happened at the Gaelic College in Cape Breton last summer.

Bev Brett, a woman who lives near North River and is an internationally known playwright, is learning Gaelic and she and the College made an agreement for her to write two plays on behalf of the College. That was done.

For the first one she chose " Let the Cat Out!", a story that Evelyn Smith of the North Shore often told, and that she first heard from a minister from Lewis who was visiting one time. Bev re-worked it a little as was needed, in order to make it a play. I won't tell you the story here, but it's a comedy and it lasts about seventeen minutes. There are six actors and a few songs too.

This play was shown to an audience at the College last summer so it would be found out if people would understand what was going on. Feedback was gotten from the people who were present and a few changes / improvements were made. The audience enjoyed it very much.

For the second play Bev did "The New Shoes". This story can be read in the book "The Blue Mountains" as told by Big Hector Carmichael from Munro's Point. Only three actors are needed in this play and it's only about four minutes in length altogether. Since it's so short with a lot of repetition, it's suitable for people who don't have a lot of Gaelic to act in, and to learn a bit of Gaelic thereby. This is also a comedy.

I suspect some people will be thinking that audiences who don't have Gaelic wouldn't enjoy or understand a performance like this, but it's been proven that is not the case at all. By the movements. body language and facial expressions of the actors, everything can be made sense of by the vast majority of viewers.

A big thank you to you, Bev! 

Na Dealbhan Cluiche / The Plays

Look out for our Experiences Map, available Island-wide

Our Celtic experience partners