Blog Archive

This is a archive of all our old blog posts. Feel free to browse through them

Blog Archive

Our Posts

Càit' an Cluinnear a' Ghàidhlig ann an Ceap Breatainn?/ Where Can Gaelic Be Heard in Cape Breton?

Càit' an Cluinnear a' Ghàidhlig ann an Ceap Breatainn? 'S e a' cheist a chuir mi romham, " Càit' an cluinnear a' Ghàidhlig ann an Ceap Breatainn?" agus feumaidh mi aideachadh gum bi mi fo eisimeil dhaoin' eile gus fios a' bharrachd air mo chuid fhìn a chuir ris an airteagail seo. Innsidh mi dhuibh roinn dhe na tha fios agam air ( Cha bhi an airteagail ach goirid! ) , ach 's cinnteach gu bheil tachartasan eile ann air nach eil mi eòlach.

More

Gàidhlig aig Baile / Gaelic in the Home

Gàidhlig aig Baile Thòisich o chionn ghoirid clasaichean Ghàidhlig air a' Chladach a Tuath, Ceap Breatainn, àite ás an d' thàinig iomadh seinneadair ainmeil 'san fhicheadamh linn, ach àite anns nach robh ach fìor bheag de Ghàidhlig ri cluinntinn a nis, agus àite anns nach robh, ri mo chuid fhiosrachd, ùigh sam bith oirre.

More

An Rubha

An Rubha Bho chionn ghreis fhuair mi iris dhe 'n dealbh-ràithe "An Rubha" a chuireas an Clachan Gàidhealach amach. Mar is àbhaist, fhuair mi iomadh rud 'na broinn anns an do ghabh mi ùigh.

More

Carson a Dh' ionnsaichear a' Ghàidhlig?/Why Learn Gaelic?

Carson a Dh' ionnsaichear a' Ghàidhlig? 'S e obair mhór a th' ann an ionnsachadh cànan sam bith - obair bheatha chanadh cuid. Carson a bhiodh e feumail obair cho mór a chuir ann gus cànan eile a bhruidhinn?

More

Who’s Playing in Westmount tonight?

Who’s Playing in Westmount tonight? For a long time now, at least 20+ years, the community of Westmount, Cape Breton (home to famous Cape Breton fiddler, Howie MacDonald) has been home to frequently scheduled square-dances. Holy Rosary hall just off of the Westmount Road would be alive with stepping feet and lively fiddle tunes. The fiddle/piano due would always be fantastic! The regulars would come out and dance all night, and you’d often see a new face or two, out on a discovery mission, and never let down with their newly chosen adventure.

More

Ciamar a dh' Ionnsaicheas Mi a' Ghàidhlig? – How Do I Learn Gaelic?

Ciamar a dh' Ionnsaicheas Mi a' Ghàidhlig? Bidh iomadh duine a' cantainn gum bu toil leis a' Ghàidhlig dh' ionnsachadh ach chan eil 'ad cinnteach ciamar a ghabhas sin a dheanamh. Tha mi toilichte a dh' ràdh gu bheil móran chothruim ann an diugh seach mar a bha bho chionn ghoirid.

More

Maragan nan Gàidheal/The Gaels' Maragan

Maragan nan Gàidheal Bidh seòrsaichan sònraichte de bhiadh aig a' h-uile dualchas, agus chan eil gainnead sin aig na Gàidheil. Innsidh mi dhuibh beagan mu dheidhinn aon rud a bhios fhathast ri fhaotainn ( ann an dòigh ) aig na bùithean a' seo, ged nach eil e 'ga deanamh gu dualchasach aig móran na 's mo.

More

The Younger Generation

I’m not saying I am old, but, I might be getting older. The music scene on Cape Breton Island now operates with what I look upon as a very fresh, up and coming, group of young (very talented) musicians. They are good people too. The encouraging fact is that a number of this younger generation of contributors, are for the most part, very respectful of a beautiful Gaelic culture. As a matter of fact, some of these “kids” are even fluent Gaelic speakers. It is a healthy scene.

More

Our Celtic experience partners

Look out for our Experiences Map, available Island-wide