Blog Archive

This is a archive of all our old blog posts. Feel free to browse through them

Blog Archive

Our Posts

MÌOSAN AN DUALCHAS NAN GÀIDHEAL/THE MONTHS IN GAELIC CULTURE

Mar a sgrìobhas mi am blog seo, bidh a' bhliadhn' ùr a' teannadh oirnn a rithist agus mu 'n àm seo gach bliadhna tòisichidh mi ri smaointinn air na mìosan 'sa Ghàidhlig 'is 'sa Bheurla.

More

GÀIDHLIG AIR A' CHRAOLAN/GAELIC ON THE RADIO

Tha mi an còmhnuidh toilichte leis an uiread de Ghàidhlig a bhios ri fhaotainn an duigh tro iomadh meadhan - ma bhios fios agaibh càit' am faighear iad! Bu toil leam fios a chuir thugaibh air programan ris a dh' fhaodas sibh éisdeachd, mu dheidhinn 's dòchas nach cuala sibh roimhe seo.

More

Ruidhl' an Fhìdhleir/The Fiddler's Reel

Anmoch a 's t-samhradh an uiridh thàinig grunn de dhaoine còmhla gus fiolm Gàidhlig a dheasachadh ann an Ceap Breatainn. 'S e "Ruidhl' an Fhìdhleir" a bh' air 'is chaidh a sgrìobhadh le Marc Almon às a' Bhaile Mhór.

More

Na Dealbhan Cluiche / The Plays

Thachair rudeigin ùidheil aig a' Cholaisde Ghàidhlig ann an Ceap Breatainn samhradh 'sa chaidh.

More

Cùrsaichean Gàidhlig air an eadar-lìn / Gaelic Courses on the Internet

'S a' cheud dol amach feumiadh mi aideachadh nach eil mi uile-eòlach air na cùrsaichean Gàidhlig a bhios ri fhaotainn air an eadar-lìn ach sgrìobhaidh mi rud beag air na tha fhios agam air, na bhios ri fhaotainn air taobh seo a' Chuain Shiair co dhùbh.

More

2011 Core Gaelic @ Sgoil Mhic Fhraing a Chaolais

  A while back I contributed a blog in regard to Gaelic in Nova Scotia schools. Some number of months later, I can now comment directly to the activities which took place as well as the degree of Gaelic language instruction that took place in one specific Core Gaelic Program in Nova Scotia.  I am referring to the Core Gaelic program which was offered at Sgoil Mhic Fhraing a Chaolais this past school year and the success it celebrates today during the closing month of the school year, June, 2011.

More

Hidden Wealths

  Culture, and specifically language, takes ownership in those select few who are what I refer to as that culture’s hidden wealths.  There is a time in life for everyone, where, when you are ready, you begin to (coincidentally...?) unearth these fantastic discoveries in life.

More

A Summer Highlight – Highland Village Day

Although it is early to say for sure what the finest musical highlights will be on Cape Breton Island this summer, there is one concert that is guaranteed to be especially enjoyable because not only the music, but the view, is second to none in the world!

More

Aimsirean Eile/ The Other Seasons

Aimsirean Eile Samhradh ann an Ceap Breatainn -- 'S gann a bhios oidhch' ann 'nuair nach bi dà no trì tachartasan do 'm bu toil leam a dhol. Cuirmeam-ciùil, dannsaichean, luaidhean, ceilidhean, agus iomadh àite far am bi measgachadh dhiubh agus a' bharrachd ri fhaicinn 's ri chluinntinn.

More

Our Celtic experience partners

Look out for our Experiences Map, available Island-wide